Istorija

O Nama


ISTORIJA

VARBO CAPS TOOLS je osnovan 2001. godine u Beogradu kao proizvo?a? kompresionih zatvara?a udružena sa dvema postoje?im kompanijama, od kojih je jedna vode?a u regionu za proizvodnju PET predformi a druga, najve?i proizvo?a? plasti?nih zatvara?a za boce u Alžiru.

Koriste?i ste?eno iskustvo u proizvodnji zatvara?a i PET predformi, proizvonim linijama punjenja i duvanja PET boca, VARBO je razvio i nove aktivnosti nude?i tehni?ku pomo? kompanijama iz ovih oblasti.

VARBO je po?eo 2006. godine sa prvim kompletima kompresionih alata plasti?nih ?epova. Od tada je nastavio proizvodi nove alate razli?itih plasti?nih zatvara?a.

PROIZVODI I USLUGE – UOPŠTENO

Pored proizvodnje plasti?nih zatvara?a koji su dati detaljno u odeljku PROIZVODNJA ZATVARA?A, kompanija je razvila i slede?e :

• izrada novih kompleta alata kompresionih mašina (SACMI CCM) za jednodelne i dvodelne plasti?ne zatvara?e PET i staklenih boca, alata za tehnološku doradu i se?enje sigurnosnih prstenova
• izmena postoje?ih kompresionih alata, smanjivanje težine, poboljšanje zaptivnih osobina zatvara?a uz koriš?enje postoje?ih delova sa ciljem uštede u ceni i vremenu
• izrada rezervnih delova svih mašina kompresionih proizvodnih linija za plasti?ne zatvara?e
• izrada mašina za rotoštampu zatvara?a sopstvene konstrukcije
• izrada mašina za napajanje plasti?nim zatvara?ima
• izrada glavnih delova za HUSKY, HOFFSTETER i drugih injekcionih alata kao što su: navojne ?aure, jezgra, šolje, izbija?i itd.
• modifikovanje postoje?ih injekcionih alata za PET predforme kao: smanjivanje težine, konverzija sa zatvara?a 1810 na 1881 itd.
• konusni zavija? za glave zatvaranja boca
• magnetske glave mašina za zatvaranje boca
• popravka razli?itih delova laserskim mikrozavarivanjem kao što su: duva?ki alati, delovi injekcionih alata i sli?no.


Sva prava zadržana © 2015 www.varbo.rs